Innovació

Donem suport al creixement de la teva organització amb la innovació

SOSTECA creu en la innovació com a motor de canvi i evolució de la societat i les organitzacions.

A SOSTECA apostem per una implantació del procés d’innovació de forma estructurada i contínua, pel que seguim les directives marcades en les normes de referència espanyoles com és la UNE 166000 sobre gestió de la I+D+i.

La innovació es concep com l’element d’ajuda al creixement de l’organització. Per tant, SOSTECA dedica un equip que s’encarrega de promoure-la i l’equipa de recursos per al seu efectiu desenvolupament.

Implementació de la política d’innovació

Els valors sobre els quals construïm la nostra política d’innovació són:

N

Imbricació efectiva en el dia de l’organització.

N

Presència en espais d’innovació. D’aquí la nostra presència en el Parc Científic i Tecnològic de Lleida.

N

Networking i col·laboració com element de canvi, participant activament en plataformes, associacions i organitzacions empresarials.

N

Internacionalització: Com palanca de creixement i visió de futur.

N

El negoci, driver de les decisions d’innovació. S’aplica una visió d’extrem a extrem, on l’objectiu final és la comercialització dels resultats.

Internacionalització

SOSTECA té vocació internacional i, en particular, europea. Aquesta visió es posa a la teva disposició per augmentar la massa crítica conjunta i les oportunitats de col·laboració a nivell europeu, aprofitant les xarxes d’innovació existents i els programes europeus de suport a la innovació i noves tecnologies.

Per això es monitoritza i està present en diversos fòrums d’àmbit europeu, per aconseguir el networking i oportunitats que facin possible l’objectiu. Alguns exemples són:

· Xarxa EEN (European Enterprise Network).
· Xarxes de Networking del Programa H2020.
· INFO DAYS de programes concrets.

Finançament de la innovació

Cap projecte innovador de l’organització o dels seus clients pot quedar parat per qüestions financeres. Quan la capacitat de crèdit, la rendibilitat o la capacitat d’inversió puguin ser un problema, es recorre a l’ajuda de programes de finançament de les Administracions públiques, en organismes i programes com:

N

Agents Autonòmics. Línies de finançament pel suporte a l’empresa (ACCIÓ en el cas de Catalunya).

N

Ministeri d’Industria, Energia i Turisme. A través de les seves línies d’actuació al voltant de l’Agenda Digital.

N

Ministeri d’Economia i Competitivitat com responsable de les ajudes de I+D+i estatals.

N

CDTI: Organisme amb enfocament especial a l’ajuda a l’empresa.

N

Programes de nivell europeu com són H2020, EUREKA, EUROSTARS, LIFE, ERANETs, etc.

Gestió de projectes d’Innovació

SOSTECA ajuda a la definició i execució del teu projecte innovador. Quan es desitgi tindre un projecte finançat per algun dels organismes de finançament, es generarà tota la documentació necessària.

N

Gestionem les diverses etapes del projecte pel seu èxit en termes de qualitat, cost i plaç.

N

Seguim les directrius de la UNE 166000 i d’estàndards de gestió com el Project Management Institute.

N

SOSTECA ajuda en la preparació de la documentació, tant en la fase de presentació del projecte com en la fase de justificació de l’ajuda (a nivell tècnic i administratiu).

SOSTECA

Solucions i serveis

973 193 667

info@sosteca.net

Compromís sosteca

"Oferir-te la millor solució en funció de les teves necessitats, en els plaços acordats i amb suport directe. T'acompanyem en la teva evolució i millora futura."

Vols més informació sobre els nostres productes i serveis?

Sobre nosaltres

- Empresa

- Referències

- Innovació

- Actualitat

- Treball